Kontakt

Opiekun Koła

Jacek Tomaszewski

- 1988 - 1993 - studia magisterskie na Wydziale handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego) zakończone uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii na podstawie pracy: "Commercial Paper" (promotor: dr hab. Mieczysław Puławski, Profesor SGH, dyplom z wyróżnieniem).

- 2004 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w Kolegium Gospodarki Światowej SGH - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej SGH z dnia 2 czerwca 2004 roku, podjęta na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej "Znaczenie giełdowego rynku terminowego w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej" (promotor: dr hab. Mieczysław Puławski, Profesor SGH).
Szkolnictwo wyższe:

- 1991-1993 - asystent stażysta - Katedra Finansów Międzynarodowych SGH

- 1993 - 1994 - asystent - Katedra Finansów Międzynarodowych SGH;

- 1995 do 09.2003 - asystent - Katedra Rynków Kapitałowych SGH;

- od 01.11.2004 do chwili obecnej – adiunkt – Katedra Rynków Kapitałowych SGH (od października 2022 – Zakład Rynków Kapitałowych SGH w ramach Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej)

- Gościnne zajęcia dydaktyczne w niepaństwowych uczelniach ekonomicznych: Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Akademii Ekonomiczno-Humanistyczej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Technik Informatycznych w Warszawie.


Praktyka gospodarcza:

- 01-06.1991 - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - ekspert finansowy,

- 07.1991 - 12.1994 - IFS-Poland sp. z o.o. - ekspert finansowy;

- 12.1994 - 07.1996 - Związek Maklerów i Doradców - Dyrektor Biura Związku;

- 08.1996 – 07.2001 - Warszawska Giełda Towarowa S.A. - Dyrektor Departamentu Rynków Terminowych, następnie Doradca Zarządu.

- 12.2017 – 03.2019 – Raiffeisen TFA S.A. – członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu


Działalność organizacyjna:

- Makler papierów wartościowych (nr. Licencji 80)

- Członek władz Związku Maklerów i Doradców (Sekretarz Zarządu, Wiceprezes Zarządu) w latach 1995 – 2018

- Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych w latach 2002 – 2015

- Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej od roku 1991 do chwili obecnej (od roku 2009 również Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWE w Warszawie)

- Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Rynek Terminowy w latach 1998 - 2005

Zainteresowania naukowo-badawcze: funkcjonowanie i organizacja rynków kapitałowych, instrumenty pochodne, zarządzanie ryzykiem finansowym, inwestycje alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na rynkach towarowych, inwestycje odpowiedzialne społecznie.

Wybrane publikacje:


- Alternatywy w portfelach inwestorów finansowych - Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.

Monografie:

- Instrumenty towarowe jako forma inwestycji
- Kontrakt Terminowy – Przewodnik po WIG 20 Futures, współautor z: Łazor I., Tomaszewski R., Wydawnictwo Parkiet sp z o.o., Warszawa 1998.
- Rynek Kapitałowy w Polsce 1997, współautor, praca zbiorowa (red. nauk. M. Puławski), PWE, Warszawa 1998.


Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

- Demutualization, Corporatization and Sustainability Initiatives: Evidence from the European Stock Exchange Industry, współautor z A. Adamska; T. DAbrowski; M. Homa; M. Mościbrodzka, Central European Management Journal no. 30 (3) 2022;

- Dobre praktyki giełd państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej stymulującej społeczną odpowiedzialność biznesu spółek publicznych, współautor z A. Adamska; T. Dąbrowski, w: Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i bizne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2019

- Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 1 (79), Szczecin, 2016.

- Inwestowanie etyczne - zasady i efektywność, współautor: Aleksandra Duliniec, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. L, 3, 2016.

- Fundusze inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie - struktura i trendy rozwojowe, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, vol. 4, zeszyt 2, 2016.

- Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect GPW S.A. w świetle rozwiązań europejskich giełdowych platform ASO, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, vol. 27, 2013,

- Wpływ rozwoju alternatywnych systemów obrotu na strukturę rynku akcji w obszarze Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 37, 2011.

- Biura maklerskie na giełdach towarowych, Nasz Rynek Kapitałowy nr 01 (121) / 2001.

- Kontrakty futures na WIBOR, w: A. Sławiński (red. nauk): Rynek pieniężny w Polsce: Stan i perspektywy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.

- Giełdy towarowe i terminowe kontrakty towarowe na świecie, Rynek Terminowy Nr 3 (5) / 1999.

- Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Gospodarka Narodowa, Nr 11 – 12 / 1997.

- Commercial papers, Handel Zagraniczny, Nr 2 / 1994.
Muzyka klasyczna, Historia Polski i historia powszechna.
Jacek Tomaszewski
Doktor Jacek Tomaszewski

Rozpocznij współpracę z Klubem Inwestora

Jesteśmy społecznością studentów, których łączą wspólne pasje oraz chęć podejmowania ambitnych wyzwań.

Dołącz
Polityka Prywatności
Projekt strony internetowej stworzony przez Agencję UX Wzór
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram